Biedrība „Profesionālās izglītības biedrība” (turpmāk tekstā - PIB) dibināta 2009.gada 28.oktobrī un tās mērķis ir apvienot Latvijas profesionālās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestāžu vadītājus, darbiniekus un izglītojamos kopējā ar izglītību un jaunatnes audzināšanu saistītu problēmu risināšanā. Uz šo brīdi PIB darbojas 31 (trīsdesmit viens) tās biedrs.

PIB veicina mākslinieciskās pašdarbības, sporta un citus sabiedriskos pasākumus starp izglītības iestādēm, risina jautājumu par profesionālās izglītības attīstību un efektīvu izglītības resursu izmantošanu, palīdz izglītības iestādēm ieviest jaunas specialitātes, veicina jaunu izglītības programmu ieviešanu, piedalās normatīvo un finansiālo dokumentu izstrādē, veic mācību metodiskā darba koordināciju, sadarbojas ar visām organizācijām, kuras ir ieinteresētas izglītības darba pilnveidošanā un pilda citus uzdevumus.

PIB aktīvi iesaistās arī starptautiskās aktivitātēs. Tās kapacitāte tiek stiprināta, iesaistoties dažādu Latvijas un Eiropas Savienības projektu realizācijā un finanšu līdzekļu piesaistīšanā, dažādos profesionālas izglītības konkursos un sacensībās Eiropas valstīs.

PIB ir kolektīvais biedrs starptautiskajā organizācijā EUROPEA International, ar kuras sadarbību tā organizē starptautiskos profesionālos konkursus izglītojamajiem ar mežsaimniecību, lauksaimniecību un pārtikas rūpniecību saistītās specialitātēs.

 

Kontakti un rekvizīti

Profesionālās izglītības biedrība
Reģistrācijas Nr.40008038755
Juridiskā adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035
Banka: AS SEB Banka
SWIFT kods: UNLALV2X
IBAN Nr.: LV35UNLA0004000700476